మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

బిల్వాష్టకం లిరిక్స్

0
బిల్వాష్టకం లిరిక్స్
సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

Bilvashtakam
SPB
SPB
SPB


త్రిదళం త్రిగుణాకారం,
త్రినేత్రంచ త్రియాయుధం;
త్రిజన్మ పాప సంహారం,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||1||

త్రిసాఖైః బిల్వపత్రైశ్ఛ,
అస్ఛిద్రై కోమలై శుభైః;
తవ పూజాం కరిష్యామి,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||2||

కోటి కన్యా మహా దానం,
తిల పర్వత కోటయః;
కాంచనం శైలదానేన,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||3||

కాశీ క్షేత్ర నివాసంచ,
కాల భైరవ దర్శనం;
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||4||

ఇందు వారే వ్రతమస్థిత్వ,
నిరాహారో మహేశ్వర;
నర్థం ఔష్యామి దేవేశ,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||5||

రామ లింగ ప్రతిష్ఠాచ,
వైవాహిక కృతం తధా;
తటాకాచిద సంతానం,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||6||

అఖండ బిల్వ పత్రంచ,
ఆయుతం శివ పూజనం;
కృతం నామ సహస్రేన,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||7||

ఉమయా సహదేవేశ,
నంది వాహన మేవచ;
భస్మ లేపన సర్వాగం,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||8||

సాలగ్రామేషు విప్రాణాం,
తటాకం దశ కూపయో;
యజ్ఞ కోటి సహస్రస్య,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||9||

దంతి కోటి సహశ్రేషు,
అశ్వమేవ శతకృతౌ;
కోటి కన్యా మహా దానం,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||10||

బిల్వనాం దర్శనం పుణ్యం,
స్పర్శనం పాప నాశనం;
అఘోర పాప సంహారం,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||11||

సహస్ర వేద పాఠేషు,
బ్రహ్మ స్థాపన ముచ్చతే;
అనేక వ్రత కోటీనాం,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||12||

అన్నదాన సహశ్రేషు,
సహస్రోప నయనంతాధా,
అనేక జన్మ పాపాని,
ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||13||

బిల్వాష్టక మిదం పుణ్యంయః, పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ;
శివలోక మవాప్నోతి, ఏక బిల్వం శివార్పణం. ||14||


Thridhalam Thrigunaakaaram… Thrinethram Cha Thriyaayudham
Thrijanma Paapasamhaaram… Ekabilvam Shivaarpanam

Thrishaakhai Bilvapathraischa… Achhidhraih Komalaih Shubhaih
Thavapoojaam Karishyaami… Ekabilvam Shivaarpanam

Koti Kanyaa Mahaadhaanam… Thilaparvatha Kotayah
Kaanchanam Ksheeladhaanena… Ekabilvam Shivaarpanam

Kashi Kshethra Nivaasam Cha… Kaalabhairava Dharshanam
Prayaage Maadhavam Drushtvaa… Ekabilvam Shivaarpanam

Indhuvaare Vratham Sthithwaa… Niraahaaro Maheshwaraa
Naktham Houshyaami Devesha… Ekabilvam Shivaarpanam

Ramalinga Prathishtaa Cha… Vaivaahika Krutham Thadhaa
Thaakaanicha Sandhaanam… Ekabilvam Shivaarpanam

Akhandha Bilvapathram Cha… Aayutham Shivapoojanam
Krutham Naama Sahasrena… Ekabilvam Shivaarpanam

Umayaa Sahadevesha… Nandhi Vaahanameva Cha
Bhasmalepana Sarvaangam… Ekabilvam Shivaarpanam

Saalagraameshu Vipraanaam… Thataakam Dhashakoopayoh
Yagna Koti Sahasrasya… Ekabilvam Shivaarpanam

Dhanthi Koti Sahasreshu… Ashwamedha Shathakrathou
Kotikanyaa Mahaadhaanam… Ekabilvam Shivaarpanam

Bilvaanaam Dharshanam Punyam… Sparshanam Paapanaashanam
Aghora Paapa Samhaaram… Ekabilvam Shivaarpanam

Sahasra Vedha Paateshu… Brahmmasthaapana Muchyathe
Anekavratha Koteenaam… Ekabilvam Shivaarpanam

Annadhaana Sahasreshu… Sahasropa Nayanam Thadhaa
Aneka Janma Paapaani… Ekabilvam Shivaarpanam

Bilwasthothramidham Punyam… Yah Patesshiva Sannidhou
Shivalokamavaapnothi… Ekabilvam Shivaarpanam

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)