మీరు కోరిన పాట లిరిక్స్ మేము మీకు అందిస్తాము వెబ్ సైట్ లో చిన్న సాంకేతిక లోపం వల్ల మేము మీకు రిప్లై ఇవ్వటం కుదరటంలేదు దయచేసి అర్ధం చేసుకోగలరు. | IF YOU DOESN'T KNOW HOW TO READ TELUGU PLEASE DON'T VISIT MY WEBSITE AGAIN. WHEN YOU FIND BABUCHITTI.COM WEBSITE IN SEARCH RESULT PLEASE AVOID. MY WEBSITE ONLY FOR TELUGU PEOPLE WHO KNOWS HOW TO READ AND WRITE TELUGU.

మహా గణపతిం పాట లిరిక్స్

69
మహా గణపతిం పాట లిరిక్స్

 

సినిమా

(Movie)

 పాట

(Song)

 పాడినవారు

(Singer)

 లిరిక్స్ వ్రాసినవారు

(Lyric Writer)

 సంగీతం

(Music)

ఇంద్ర 

(Indra)

మహా గణపతిం

(Maha Ganapathim)

 
 
మణి శర్మ 

(Mani Sharma)

 

 

ఈ పాట పాడుకోవటానికి వీలుగా ఉన్న లిరిక్స్ కోసం కింద క్లిక్ చెయ్యగలరు


సాస రిప మగ మ, మగ మరి స రి
రిసని పని స, సగమపని స
స రిపమ గ మ,మ గ మరి స రి
రిసని పని స, సగమపని
సస సాస సస రిసరి సస రిసగ గమరి…..
సస సాస సస రిసరి సస రిసగ గమరి…..
రిసని పని స, ని, ప, మపమగ మ రి సరిగమ ప రి సరి సరి పమ గ

మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాదివందిత మహా గణపతిం……

మహా దేవసుతం గురుగాహనుతం
మార కోటి ప్రకాశం శాంతం
మహా కావ్య నాటకాదిప్రియం
మహా కావ్య నాటకాదిప్రియం మూషిక వాహన మోదక ప్రియం

స, రి, గ, మ, పనిరిపమ రి, గ, మ, పనిసని ప మ
మమ ప మమ ప ప మపని మపని ని
మమ ప మమ ప ప నిని స నిని స స
పనిస రిరి సరి సగ మ రిరి సనిసని సరిరి
సని సగ మ గ స గమ ప…….

sasa ripa maga ma, maga mari sa ri
risani pani sa, sagamapani sa
sa ripma ga ma, ma ga mari sa ri
risani pani sa, sagamapani
sasa saasa sasa risari sasa risaga gamari…
sasa saasa sasa risari sasa risaga gamari…
risani pani sa, ni, pa, mapamaga ma ri sarigama pa ri sari sari pama ga

Mahaa ganapatim manasa smaraami
Mahaa ganapatim manasa smaraami
vasista vama devaadivandhita mahaa ganapatim….

Mahaa devasutam guruguhanutam
Maara koti prkasam santam
mahaa kavya natakadipriyam mooshika vahana modhaka priyam

sa, ri, ga, ma, paniripama ri, ga, ma, panisani pa ma
mama pa mama papa mapani mapani ni
mama pa mama papa nini sa nini sa sa
panisa riri sari saga ma riri sanisani sariri
sani saga ma ga sa gama paa…….


స స రి ప మ గ మ, మ గ మ రి స రి
రి స ని ప ని స, స గ మ ప ని స
స రి ప మ గ మ,మ గ మ రి స రి
రి స ని ప ని స, స గ మ ప ని
స స స స స స రి స రి స స రి స గ గ మ రి…..
స స స స స స రి స రి స స రి స గ గ మ రి…..
రి స ని ప ని సా ని ప మ ప మ గ మ రి స రి గ మ ప రి
స రి స రి ప మ గ

మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
మహా గణపతిం మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాదివందిత మహా గణపతిం……

మహా దేవసుతం గురుగుహ నుతం
మార కోటి ప్రకాశం శాంతం
మహా కావ్య నాటకాదిప్రియం
మహా కావ్య నాటకాదిప్రియం మూషిక వాహన మోదక ప్రియం

స రి గ మ ప ని రి ప మ రి గ మ ప ని స ని ప మ
మ మ ప మ మ ప ప మ ప ని మ ప ని ని
మ మ ప మ మ ప ప ని ని స ని ని స స
ప ని స రి రి స రి స గ మ రి రి స ని స ని స రి రి
స ని స గ మ గ స గ మ ప…….


sa sa ri pa ma ga ma, ma ga ma ri sa ri
ri sa ni pa ni sa, sa ga ma pa ni sa
sa ri pa ma ga ma, ma ga ma ri sa ri
ri sa ni pa ni sa, sa ga ma pa ni
sa sa sa sa sa sa ri sa ri sa sa ri sa ga ga ma riii…
sa sa sa sa sa sa ri sa ri sa sa ri sa gaa ga ma ri
ri sa ni pa ni saa ni pa ma pa ma ga ma ri sa ri ga ma pa ri
sa ri sa ri pa ma ga

maha ganapatim manasa smaraami
maha ganapatim manasa smaraami
vasista vama devadivandita mahaa ganapatimm..

maha deevasutam guruguha nutam
maaraa koti prakaasam saantam
mahaa kaavya natakadi priyam
mahaa kaavya natakadi priyam mooshika vaahana modaka priyam

sa ri ga ma pa ni ri pa ma ri ga ma pa ni sa ni pa ma
ma ma pa ma ma pa pa ma pa ni ma pa ni ni
ma ma pa ma ma pa pa ni ni sa ni ni sa sa
pa ni sa ri ri sa ri sa ga ma ri ri sa ni sa ni sa ri ri
sa ni sa ga ma ga sa ga ma pa……

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణా తెలుగు ప్రజలకోసం కేవలం సినిమా వార్తలు, అభిమాన హీరో మరియు హీరోయిన్ ఫోటోలు, ఆరోగ్య చిట్కాలు మరెన్నో కొత్త విషయాలు మొత్తం నేను తెలుగులో అందిస్తున్నాను.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a Reply

Babu Chitti (బాబు చిట్టి)